18 czerwca 2023 r. – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła

Młodzi o Ewangelii

Choć obchodzimy dziś rocznicę poświęcenia naszego kościoła, wybrana na tę okazję Ewangelia wydaje się podchodzić do tematu od nieco innej strony. Oto bowiem Jezus wyjaśnia w niej, że najważniejsze znaczenie ma nie tyle miejsce oddawania Bogu czci, co postawa serca tych, którzy chcą to robić. Konfrontując się z tymi słowami szybko zauważam, że moje podejście do Eucharystii często pozostawia wiele do życzenia. Nieraz potrafię złapać się na rutynowym traktowaniu Mszy, braku skupienia czy automatycznym powtarzaniu gestów, przed którym nie zawsze chroni nawet świadomość ich znaczenia nabyta dzięki służbie przy ołtarzu. Jezus jednak zachęca mnie, żebym ze wszystkich sił próbował przeżywać Eucharystię jako pełne miłości spotkanie z Nim samym. Dopiero wtedy może ona zyskać pełną moc - tę, która jest w stanie przemieniać moje serce w serce samego Boga. Na wyciągnięcie ręki jest dla mnie zatem dostępny jeden z najpiękniejszych darów, jakie mogę sobie wyobrazić. Panie, odnów we mnie tę świadomość i spraw, abym w Eucharystii mógł uwielbiać Cię całym sercem tak, jak na to zasługujesz. RW

Wspólny mianownik

W pierwszym czytaniu Bóg zapowiada przez proroka Izajasza, że przyprowadzi na swą świętą górę wszystkich zachowujących szabat i przymierze, aby rozweselić ich w swojej świątyni, która stanie się domem modlitwy dla wszystkich narodów – również dla tych, którzy nie są Żydami. To zapowiedź wyprzedzająca sposób myślenia Izraela, który czując się Narodem Wybranym, rościł sobie prawo do wyłączności zbawienia jakie obiecuje Bóg.

Psalm responsoryjny podkreśla, że świątynia jest miejscem szczególnej obecności Boga. Dlatego miejsce to jest znakiem bezpieczeństwa i szczęścia. Daje ono przedsmak nieba ponieważ tam przebywa Bóg ze swoim ludem.

Natomiast w drugim czytaniu św. Piotr Apostoł wskazuje na duchową świątynię tworzoną przez wszystkich wierzących. Zbudowana z żywych kamieni, którymi jesteśmy my wszyscy, stale wzrasta i rozwija się przez fakt, że chrześcijanie stanowiąc święte kapłaństwo składają duchowe ofiary przez Jezusa Chrystusa na chwałę Boga. Dlatego wszyscy wierzący zostali nazwani „wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym” (1P 2, 9), aby swoją gorliwością i wiernością przyczyniali się do pomnażania chwały Bożej. Jest to przypomnienie, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Kościół i jego rozwój przez pogłębianie swojej wiary i więzi z Chrystusem.

W Ewangelii zaś Pan Jezus w rozmowie z Samarytanką wskazuje, że prawdziwy kult Boga dokonuje się w duchu i prawdzie i nie jest związany z żadnym miejscem. Takich czcicieli chce mieć Ojciec. To pokazuje, że nawet modlitwa zanoszona w świątyni, ale bez wiary i bez ducha nie jest miła Bogu. Jest to dla nas wezwanie, aby kształtować modlitwę i kult tak, aby wypływały z Ducha Bożego. xmp

Chmura słów
Kto pyta, nie błądzi

Kościół jest hierarchiczny

Hierarchia Kościoła to struktura, której początek dał sam Pan Jezus, kiedy Apostołom i ich następcom powierzył urząd nauczania (głoszenia Ewangelii), uświęcania (sprawowanie sakramentów świętych) i rządzenia w Jego imieniu i Jego mocą (por. KKK 873; KK 18).

Chrystus ustanowił w Kościele różne posługi, które spełniają szafarze, będący wyposażeni w tym celu w świętą władzę. Tę właśnie władzę i troskę pasterską Pan Jezus przekazał Apostołom oraz ich następcom. Owo grono Apostolskie z postanowienia Chrystusa miało formę kolegium, czyli stałego zespołu, na czele którego stał św. Piotr (KKK 880; KK 19). Jemu również powierzył Pan „klucze Kościoła” (Mt 16, 18-19) i troskę o cały Kościół, nazywając go Opoką. To pasterskie posłannictwo Piotra i kolegium Apostołów stanowi jeden z fundamentów Kościoła i jest ono kontynuowane przez hierarchię Kościoła, czyli biskupów pod przewodnictwem (prymatem) następcy św. Piotra - papieża (KKK 881).

Papież – Biskup Rzymu i następca św. Piotra, widzialna głowa Kościoła, jest fundamentem i źródłem jedności zarówno biskupów, jak i wszystkich wiernych. Ma on pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem, którą wykonuje w niczym nie skrępowany sposób (KKK 882; DB 2,9). Kolegium Biskupów posiada władzę w Kościele, kiedy działa w łączności z Biskupem Rzymu, jako jego głową. Poszczególni biskupi są widzialnym źródłem i fundamentem jedności w swoich diecezjach (kościołach partykularnych). Swoją władzę i pasterską troskę wykonują wspomagani przez kapłanów (prezbiterów) i diakonów (KKK 886; KK 23).

Hierarchia Kościoła (biskupi pod przewodnictwem papieża) spełnia trojakie zadania, mieszczące się w obrębie misji nauczania, uświęcenia i rządzenia. Misja nauczania obejmuje głoszenie Ewangelii oraz przekaz wiary otrzymanej od Chrystusa za pośrednictwem Apostołów, a także starania o ich nieomylny przekaz. Misja uświęcania obejmuje sprawowanie sakramentów, a szczególnie Eucharystii. Misja ta rozciąga się również na modlitwę i pracę oraz przykład życia i posługę słowa. (KKK 893; KK26). Misja rządzenia obejmuje kierowanie powierzonym sobie Kościołem. xbb

Czy wiesz, że…

…parafia p.w. św. Brata Alberta na gdańskim Przymorzu została erygowana 15. grudnia 1987 roku przez ówczesnego biskupa Tadeusza Gocłowskiego. Na początku centrum parafii stanowiła niewielka kapliczka, do której później dobudowano sale katechetyczne oraz mieszkania dla pracujących tam kapłanów. Do budowy kościoła przystąpiono w 1991 roku, a prace ukończono w roku 1996. 17. czerwca 2017 roku odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła.

Czy wiesz, że
Ogłoszenia
  1. W dniu wczorajszym, w liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta, przeżyliśmy odpust parafialny. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie tego wydarzenia. Niech św. Brat Albert wyprasza nam obfitość Bożych darów.
  2. Nasze odpustowe świętowanie kontynuujemy także dzisiaj. Słowo Boże na wszystkich mszach św. głoszą moderatorzy roku propedeutycznego Gdańskiego i Toruńskiego Seminarium Duchownego ks. Bartosz Adamski i Ks. Robert Zieliński, którym bardzo serdecznie dziękujemy. Po południu od godz. 15.00 do 17.00 zapraszamy na festyn parafialny, który poprowadzi chrześcijański wodzirej Szczepan Babiuch. Przewidziane są różne atrakcje dla dzieci oraz wspólne tańce z udziałem dorosłych i seniorów. Będzie można również skosztować domowych ciast i wziąć udział w loterii z nagrodami. Przygotowujemy także grilla oraz inne kulinarne niespodzianki. Ok. godz. 17.30 rozegrany zostanie tradycyjny mecz piłkarski księża kontra parafianie na boisku przy ul. Kołobrzeskiej. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Niech to będzie nasze wspólnotowe popołudnie pełne radości i integracji.
  3. Dzisiaj podczas mszy św. towarzyszą nam nasze parafialne zespoły muzyczne, które reprezentują poszczególne grupy wiekowe. Na ręce liderów tych muzycznych wspólnot składamy gorące podziękowania za cały, kolejny rok animowania pięknych opraw muzycznych podczas celebracji liturgicznych. Przed kościołem można wesprzeć materialnie członków poszczególnych zespołów. Zebrane środki przeznaczone będą na uzupełnienie potrzebnego sprzętu.
  4. W najbliższy piątek 23. czerwca przypada Dzień Ojca. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy przekazali nam dar życia.
  5. Także w najbliższy piątek przypada ostatni dzień roku szkolnego. Za wszystkich uczniów i nauczycieli będziemy modlić się podczas niedzielnej mszy św. o godz. 11.00.
  6. W związku z rozpoczynającymi się wakacjami przypominamy rodzicom, że mają prawo (ale i moralny obowiązek) domagania się od organizatorów obozów, kolonii i innych wyjazdów zapewnienia dziecku możliwości udziału w niedzielnej Eucharystii.
  7. Zachęcamy do odwiedzenia naszego kiosku parafialnego, w którym można nabyć prasę katolicką zaś na ławkach wyłożony jest biuletyn liturgiczny Źródło i Szczyt. Zachęcamy do lektury.
  8. Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafii. Dziękujemy także wszystkim panom i paniom pomagającym nam w codziennych pracach. W minionym tygodniu zamontowaliśmy część wyposażenia w nowej kawiarence. Sukcesywnie i na miarę naszych możliwości będziemy kontynuowali te prace.
Z życia Lux Cordis

Młodzież pracująca: Ostatnie spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią. Po niej spędziliśmy wspólny czas na integracji w salce.

Studenci: Ostatnio nasze duszpasterstwo wspólnie z innymi wspólnotami studenckimi z Gdańska uczestniczyło w Akademickiej Procesji Bożego Ciała. Był to piękny i wartościowy czas, w którym mogliśmy z radością w sercu wychwalać Boga przechodząc wśród śpiewów i kwiatów ulicami Gdańskiej starówki.

Licealiści: W miniony wtorek mieliśmy okazję uczestniczyć we Mszy Świętej. Po Eucharystii zebraliśmy się by omówić sprawy organizacyjne dotyczące nadchodzących wydarzeń i spotkań. Powitaliśmy dużo nowych osób, które dołączyły do Wspólnoty. Mieliśmy okazję porozmawiać i coś przekąsić.

Lux Cordis

Liturgia słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 56, 1.6-7
Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość́ ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów».
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 84(83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.:Ap 21, 3b)

Oto mieszkanie Pana Boga z ludźmi.
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. ∗
Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, † gdzie złoży swe pisklęta: ∗
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże! Oto mieszkanie Pana Boga z ludźmi.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, ∗
nieustannie wielbiąc Ciebie. Spójrz, Boże, tarczo nasza, ∗
wejrzyj na twarz Twego Pomazańca. Oto mieszkanie Pana Boga z ludźmi.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich ∗
lepszy jest niż innych tysiące. Wolę stać w progu domu mojego Boga, ∗
niż mieszkać w namiotach grzeszników. Oto mieszkanie Pana Boga z ludźmi.

DRUGIE CZYTANIE
1P 2,4-9
Żywe kamienie tworzą duchową świątynię

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła
Bracia: Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: «Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony». Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczy, stał się głowicą węgła i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. J 4, 24

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ojciec szuka prawdziwych czcicieli,
którzy będą Mu oddawać cześć w Duchu i prawdzie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
J 4, 19-24
Prawdziwi czciciele Boga

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa: «Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».
Oto słowo Pańskie.

O biuletynie

Od pierwszej niedzieli października 2016 roku, w naszej parafii kolportowany jest biuletyn liturgiczny pt. "Źródło i szczyt" (w ten sposób Kościół określa liturgię: źródło, z którego mamy czerpać i szczyt, na który wspólnie zmierzamy) przygotowywany przez młodzież z duszpasterstwa Lux Cordis.

W nowej wersji biuletynu zamieszczamy krótkie notki o świętych, a także relacjonujemy działania naszej młodzieży. Raz z miesiącu chcemy prezentować co ciekawsze pozycje książkowe, które jednocześnie będzie można nabyć w naszym kiosku parafialnym. Są czytania, bieżące ogłoszenia parafialne, jest także dział Kto pyta nie błądzi. Jeśli macie jakieś nurtujące Was pytania, możecie przesyłać je na adres pytania[małpa]biuletyn.gdan.eu, lub zapisane na kartce przynosić do zakrystii. Będziemy odpowiadać. Życzymy owocnego korzystania z naszych materiałów!

Źródło i Szczyt dostępny na ławkach przed każdą niedzielną Mszą świętą oraz w internecie.